Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Ansvariga:


Torbjörn Jansson

CAPRI - en modell över jordbrukssektorn i Europa och världshandeln med jordbruksprodukter

AgriFood deltar sedan 1999 i ett internationellt nätverk av forskare, finansierat av EU kommissionen, för att utveckla och använda modellen CAPRI. CAPRI står för ”Common Agricultural Policy Regionalized Impact analysis”, och är speciellt utvecklad för att simulera förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Modellen bygger på antagandet att jordbrukarna försöker maximera sina vinster givet begränsningar av tillgången till mark och givet tekniska krav på djur- och växtproduktion. I modellen ingår 250 regioner i EU och 50 produktionsgrenar. Dessutom innehåller modellen ekonometriskt skattade funktioner för bland annat utbud och efterfrågan i regioner utanför Europa.

Resultaten från simuleringarna visar till exempel hur arealer, produktion inom växtodling, animalieproduktion och användningen av insatsvaror påverkas av förändringar av jordbrukspolitiken. Eftersom handel med regioner utanför EU ingår i modellen och eftersom produktionsteknologin inom jordbruket är mycket detaljerad kan modellen också användas för att analysera effekter av handelspolitik och miljöpolitiska styrmedel. Resultaten kan därför även visa hur miljöindikatorer, som till exempel växtnäringsöverskott och utsläpp av växthusgaser från jordbruket, förändras.

Modellen har en egen hemsida med mer information om den tekniska bakgrunden och med länkar till publicerade tillämpningar: http://www.capri-model.org

CAPRI Training Session

Den 18-20 September 2018 anordnar Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) tillsammans med CAPRI-nätverket en ”Training Session” i Uppsala. Syftet med kursen är att deltagarna ska få kännedom om, och självständigt kunna använda CAPRI-modellen för ekonomiska analyser. Kursen har två nivåer, en nybörjarnivå och en avancerad nivå där innehåll och övningar anpassas till kursdeltagarna. Det finns också möjlighet att läsa kursen som en PhD kurs och få akademiska poäng. Att delta är kostnadsfritt, men deltagare måste själva stå för resa, mat, boende och andra omkostnader.

För mer information, se inbjudan eller kontakta CAPRI_TS2018