AgriPoliS – en gårdsbaserad modell för regional strukturomvandling

AgriPoliS-modellen utvecklas kontinuerligt av Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO) i Halle, Tyskland. Syftet med modellen är att förstå hur jordbrukspolitiken påverkar gårdsstrukturen (dvs. antalet gårdar samt storleks- och driftsinriktning på gårdarna). AgriFood samarbetar med IAMO både när det gäller användning och utveckling av AgriPoliS, i synnerhet för att utvärdera vilka effekter jordbrukspolitiken har på landskapsbilden, den biologiska mångfalden och utbudet av ekosystemtjänster.

Det unika med AgriPoliS-modellen är att den visar hur alla gårdar konkurrerar om jordbruksmark i en region. Modellen är spatial och kan därför beakta gårdarnas och jordbruksfältens plats i landskapet. Det gör det möjligt att inte bara utvärdera effekterna på gårdstrukturen och produktionen utan också miljöeffekter av jordbrukspolitiken.

Resultaten från simuleringarna visar arealer och skördar, antalet djur av olika slag, hur gårdarna specialiserar sig och växer, vinster från jordbruket och intäkter från aktiviteter utanför jordbruket, antal arbetade timmar, användning av insatsvaror, arrendepriser, investeringar och andra bokföringsdata. Miljöindikatorer visar förändringar i markanvändning, landskapsmosaik, biodiversitet, näringsbalanser, bekämpningsmedelsanvändning, markens kolförråd och markens bördighet.

Modellen har en egen hemsida som tillhandahåller mer bakgrundsinformation och länkar till publicerade analyser av AgriPoliS-modellen: https://www.agripolis.org/agripolis/steps

Ansvariga: Mark Brady 

Ansvariga:


Mark Brady

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg