AgriFood-Policy Brief 2014:6

Att stoppa MRSA hos grisar - är det lönsamt?

Författare: Sören Höjgård 

Antibiotikaresistenta bakterier är ett problem inom både human- och veterinärmedicin. MRSA är bakterier som är okänsliga för många antibiotika, de blir allt vanligare hos europeiska grisar och kan också smitta människor. I Sverige testas importerade galtar för att undvika införsel och hittills har endast ett fynd gjorts på svenska grisar. AgriFood har medverkat i en studie som analyserar testprogrammets samhällsekonomiska effekter. Resultaten visar att:

  • Nyttan av testprogrammet uppgår till mellan 4,8 och 13,4 Mkr per år och kostnaderna till ca 1,8 Mkr per år, dvs. programmet är samhällsekonomiskt lönsamt.
  • Slutsatsen gäller så länge grisar kan importeras från besättningar där risken att galtarna har MRSA är låg.
  • Programmet kan behöva kompletteras med åtgärder för övervakning av svenska grisbesättningar då smitta kan komma in på andra sätt än genom import av avelsgaltar.

Denna Policy Brief baseras på följande publicerade artikel.

Författare:


Sören Höjgård