AgriFood WP 2015:1

Advisory services for nutrient utilisation

Författare: Sören Höjgård  Martin Nordin 

Greppa Näringen är ett rådgivningsprogram organiserat av Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelserna med syfte att minska jordbrukets växtnäringsförluster. Näringsläckage från jordbruksmark orsakar övergödning i Östersjön vilket leder till ökad algblomning, syrebrist, bottendöd och utarmad biologisk mångfald. År 2012 var alla län upp till Gävleborg och Dalarna med och antalet deltagande gårdar uppgick till cirka 8200. Deltagande är frivilligt och gratis då programmet finansieras av stöd från landsbygdsprogrammet samt miljöskatter.

Detta Working Paper utvärderar programmets effekter på näringsbalanser, förädlingsvärden och kostnader för cirka 4200 gårdar som fått mer än ett besök av en rådgivare. För att skatta effekten av rådgivning använder vi variationen i rådgivning som beror på att vissa rådgivare gör fler besök än andra och det faktum att tilldelningen av rådgivare är slumpmässig. Studien finner att ökad rådgivning effektiviserar gödslingen vilket ger bättre skörderesultat och högre förädlingsvärden. Rådgivningen påverkar emellertid inte mängden gödsel som används. Ökningen av förädlingsvärdet täcker ensamt rådgivningskostnaden. Däremot är värdet av kväveläckageminskningen lägre än rådgivningskostnaden.

För en mer lättillgänglig version av resultaten se AgriFood-Policy Brief 2015:1