AgriFood Policy Brief 2020:6

EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?

Författare: Nils Malmström  Mark Brady 

År 2013 genomförde EU en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som bland annat syftade till att göra den mer miljövänlig. Ett förgröningsstöd infördes för att öka den biologiska mångfalden och därtill relaterade ekosystemtjänster. Reformen analyseras för att förstå hur den påverkat jordbrukets markanvändning och vilka effekter den har fått för miljön. Vi finner att:

  • Förgröningsåtgärderna i reformen har inte någon betydande miljöeffekt.
  • Reformens ekologiska fokusområden (EFA) har inte skapats där de ger störst miljönytta.
  • Det behövs mer riktade miljöersättningar som tar hänsyn till lokala förutsättningar för att EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska kunna leverera större miljönytta.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Impacts of the EU's Common Agricultural Policy “Greening” Reform on Agricultural Development, Biodiversity, and Ecosystem Services

Författare:

Nils Malmström


Mark Brady