AgriFood Policy Brief 2022:1

Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna?

Författare: William Sidemo Holm  Mark Brady 

Att odla ekologiskt istället för konventionellt bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Den positiva effekten på biologisk mångfald är särskilt stor i odlingslandskap med få kvarvarande naturliga livsmiljöer som exempelvis naturbetesmarker. Samtidigt har sådana odlingslandskap ofta en hög jordbruksproduktion och därför är också kostnaderna i form av skördebortfall höga vid en övergång till ekologisk odling. I denna studie undersöker vi kostnaderna för att öka biologisk mångfald genom ekologisk odling, och hur dessa påverkas av det omgivande landskapet. Resultaten visar att:

  • Ekologisk odling ökar biologisk mångfald (mätt som antalet växtarter) mest kostnadseffektivt i landskap med en liten andel naturbetesmarker.
  • Kostnaden för att öka antalet växtarter med ekologisk odling ökar för varje tillkommen växtart.
  • Bevarande av naturbetesmarker har en större effekt på antalet växtarter än ekologisk odling.

Författare:

William Sidemo Holm


Mark Brady