AgriFood Fokus 2021:3

Att flytta förlorade naturvärden - Fungerar ekologisk kompensation för att ersätta naturvärden vid exploatering?

Författare: Helena Johansson 

Ekologisk kompensation innebär att naturvärden som går förlorade på en plats tillförs på en annan plats. Tanken är att exploatering av mark- och vattenområden på så vis ska kunna ske samtidigt som värdefull natur bevaras. Fungerar då styrmedlet som avsett? Ekologisk kompensation kan verka vara en enkel lösning på en svår målkonflikt men en lärdom från andra länder är att måluppfyllelsen ofta är låg. Det beror på att ekologisk kompensation tillämpas i situationer där chansen att lyckas är liten i kombination med att det finns incitament som motverkar målet. Ekologisk kompensation fungerar bäst för mindre komplex biologisk mångfald som enkelt kan mätas. Det krävs vidare väl beprövade metoder för restaurering eller nyskapande av ekosystem och att uppföljning och utvärdering sker. Styrmedlet passar vidare ej för hotade eller unika arter och ekosystem.

Författare:


Helena Johansson