AgriFood Rapport 2023:2

Ökad produktivitet i jordbruket - hur påverkas miljön?

Författare: Gustaf Eskhult  Torbjörn Jansson  Sabina Dellstig 

Denna rapport undersöker sambandet mellan produktivitetsutveckling och miljöpåverkan i den svenska jordbrukssektorn under perioden 1985 till 2013. Under denna period förbättrades jordbrukets miljöpåverkan genom minskade årliga utsläpp av växthusgaser och minskat läckage av växtnäringsämnen från jordbruket till Östersjön. Däremot försämrades artrikedomen i jordbrukslandskapet mätt som antalet fåglar av olika arter.

Under samma period ökade produktiviteten inom de flesta produktionsgrenar. Mjölkkorna gav mer mjölk 2013 än 1985, och avkastningen av spannmål per hektar ökade. Produktivitetsökningarna beror på en kombination av ny teknik och av förändrade ekonomiska förutsättningar såsom högre arbetskostnader som lett till ökad mekanisering.

Författare:

Gustaf Eskhult


Torbjörn Jansson

Sabina Dellstig