AgriFood Fokus 2023:5

Levnadsstandard i land och stad - hur påverkar kostnader?

Författare: Martin Nordin  Rebecca Swärd 

Inkomsterna är högre i städerna än på landsbygden. Samtidigt kan det vara dyrare att bo i städer och för den som bor på landsbygden kan resekostnader var höga. Detta väcker en viktig fråga: Är skillnaden mellan städer och landsbygd mindre när man tar hänsyn till skillnader i boende- och resekostnader, dvs. när man använder ett mått på levnadsstandard som även inkluderar kostnader? Rapporten finner att kostnaderna, som förväntat, är högre i storstäderna än i resten av landet. Men kostnaderna påverkar inte de relativa skillnaderna i levnadsstandard inom riket: Även efter hänsyn till kostnader är levnadsstandarden i Stockholm 20–25 procent högre än i landet som helhet, och på landsbygden är den 15 procent lägre. Att boende- och resekostnaderna ökade med 15 procent 2022 och förväntas öka med ytterligare 10 procent 2023 påverkar inte skillnaden i levnadsstandard mellan städer och landsbygd eftersom kostnadsutvecklingen varit snarlik i hela landet.