AgriFood Fokus 2023:9

Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?

Författare: Nils Malmström  Mark Brady 

Kommuner har bestämmanderätt över planprocesser och det finns idag en diskussion om huruvida det byggs för mycket på värdefull åkermark. Överexploatering av jordbruksmark kan bero på att kommuner saknar tillräckliga incitament att beakta markens värde för en tryggad nationell livsmedelsförsörjning i sina beslutsprocesser. För att införliva detta värde i beslutsprocessen kan dagens skydd i miljöbalken behöva kompletteras med ytterligare styrmedel. Det första steget mot ett bättre skydd av jordbruksmarken är dock att fatta beslut om hur mycket mark som behöver bevaras för framtiden, och utifrån det kan ett lämpligt styrmedel utformas.

Författare:

Nils Malmström


Mark Brady