AgriFood-Rapport 2024:1

Arbetskraftsbrist - ett problem eller en möjlighet?

På senare tid har det blivit allt svårare att hitta arbetskraft för både företag och offentlig sektor i Sverige. Arbetskraftsbristen förväntas bli ett alltmer utbrett problem i Sverige såväl som i andra länder. Bristen på arbetskraft började öka efter finanskrisen 2008, men har först de senaste åren blivit ett omfattande problem och i många länder rapporteras det om en större brist på arbetskraft än någonsin tidigare. Den kanske främsta bakomliggande orsaken är utvecklingen mot en allt äldre befolkning.

Rapporten visar att det har blivit svårare att rekrytera relevant arbetskraft på både nationell och regional nivå. Svårigheterna ökade först efter finanskrisen 2008 och sedan ytterligare i samband med pandemin. Dock visar de regionala resultaten att försämringen började redan året innan pandemin, 2019, vilket antyder att de senaste årens utveckling inte enbart är en effekt av pandemin. Svårigheterna att finna arbetskraft är tydligast i städer utanför storstäderna och minst på landsbygden, men det bör noteras att skillnaderna är relativt små.

Rapporten finner vidare att det finns en omfattande arbetskraftsbrist, eller kompetensbrist som man brukar tala om när det är frågan om en viss sektor, inom sjukvård och omsorg men inte inom skolan. Dock är kompetensbristen inom sjukvård och omsorg svagt kopplad till den generella arbetskraftsbristen på arbetsmarknaden, vilket bland annat visar sig genom att bristen är störst på landsbygden och i pendlingskommuner och inte i städer utanför storstäderna som generellt har störst arbetskraftsbrist i Sverige.