AgriFood-Övrigt

Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammet med AgriPoliS – modellen - bilaga 2

Författare: Mark Brady 

I bilagan utvärderas effekterna av vissa regionalt riktade landsbygdsstöd (kompensationsbidraget, vallstödet och grundersättningen till naturbetesmark) i Jönköpings och Västerbottens län genom simuleringar med AgriPoliS-modellen. Ersättningarna utvärderas enskilt och tillsammans avseende strukturutveckling (gårdsstruktur, markanvändning och djurhållning), ekonomiskt resultat och jordbrukarfamiljens inkomster, ett öppet och varierat landskap och bevarandet av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Effekterna av ersättningarna visade sig vara starkt additiva.

Författare:


Mark Brady