AgriFood-Övrigt

Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammets axel 2 med CAPRI– modellen – bilaga 1

Författare: Torbjörn Jansson 

I bilagan utvärderas effekterna av vissa regionalt riktade landsbygdsstöd (kompensationsbidrag och miljöersättningar) i Sverige genom simuleringar med CAPRI-modellen. Syftet med analysen är att skatta betydelsen av stöden för den regionala användningen av åker och betesmark. Även resultat avseende inkomster och vissa miljöindikatorer beräknas. Studien visar att framför allt miljöersättningarna har stor betydelse för att hålla betesmark i bruk, medan åkerarealen i mindre utsträckning påverkas av stöden.

Författare:


Torbjörn Jansson