AgriFood-Övrigt

Disaggregated impacts of CAP reforms

Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) är ett viktigt politikområde för EU och står för ca 40 procent av EU:s budget. Sedan starten 1958 har CAP regelbundet reformerats för att anpassas till ändrade omständigheter. I en tid när CAP post-2013 diskuteras och när jordbruket står inför stora utmaningar såsom tryggad livsmedelsförsörjning och klimatförändringar är det viktigt att granska effekterna av tidigare reformer och dra lärdomar för utformningen av den framtida politiken.

OECD-rapporten ”Disaggregated impacts of CAP reforms” innehåller ett antal working papers som presenterades på en OECD-workshop i Paris 2010, om effekterna av tidigare reformer av CAP. Fokus är framför allt på införandet av det avlänkade gårdsstödet och överföringen av medel mellan olika åtgärder samt reformer av socker-och mjölksektorn med hänsyn till kvotsystemet och omstruktureringen av båda dessa branscher.

Medarbetare vid AgriFood Economics Centre har författat följande kapitel i rapporten:

  • The economic impact of allowing partial decoupling under the 2003 CAP reforms
  • The impact of decoupling and modulation in the European Union: a sectorial and farm level assessment
  • The impact of CAP reform on the environment: some regional results

Disaggregated Impacts of CAP Reforms: OECD Workshop Proceedings

Länk till publikation