Publicerade artiklar

The Interdependence between Rainfall and Temperature: Copula Analyses (The Scientific World Journal 2012:11)

Författare: R.-G. Cong  Mark Brady 

Nederbörd och temperatur är viktiga klimatfaktorer för jordbruksproduktion, i synnerhet i samband med klimatförändringar. Noggrann analys av nederbörd och temparatur är svår på grund av eventuell samverkan mellan dem. Som en möjlig ansats att hantera problemet används fem olika typer av Copula-modeller.

För att testa modellerna används historiska klimatdata för Skåne. Resultaten visar ett negativt samband mellan nederbörd och temperatur under april till september. Student-copulamodellen visar sig vara den mest lämpliga modellen och vi använder därför denna för att simulera temperatur och nederbörd samtidigt. Denna modell kan kopplas ihop med jordbruksekonomiska modeller för att studera effekter av klimatförändringar på skördenivåer och undersöka ekonomiska följder för lantbrukarna.

Författare:

R.-G. Cong


Mark Brady