Publicerade artiklar

Urban and agricultural soils: conflicts and trade-offs in the optimization of ecosystem services. Urban Ecosystems:1-15.

Författare: H Setälä m.fl.  Mark Brady 

Befolkningsökningen och förändringar i resursförbrukningen ökar den globala efterfrågan på ekosystemtjänster. Dessa ekosystemtjänster kommer i många fall från jordar. Eftersom tillgången på mark är begränsad skapas motstridiga krav mellan olika typer av markanvändning och det är därför en viktig fråga hur man bör väga intressen mot varandra.

Motstridiga intressen blir tydligast när det gäller jordar som i hög grad utnyttjas av människor: dvs. å ena sidan urbana jordar som används för grönområden, bostäder och annan infrastruktur och å andra sidan jordbruksmark som används för produktion av livsmedel, fibrer och biobränslen.

Trots att jordarna används på olika vis, så har jordar som används för jordbruk och urbana jordar gemensamma drag och valet mellan olika policy-alternativ kan vara förvånansvärt likt i de två systemen. Vi menar att beslut gällande olika typer av markanvändning och ekosystemtjänster ofta är oproportionerliga och att det underlättar för beslutsfattare om de kan få information om värdet av olika alternativ när de tar beslut om en begränsad markareal.

Författare:

H Setälä m.fl.


Mark Brady