AgriFood-Övrigt

Bör Sverige ge stöd till riskhantering i Landsbygdsprogrammet?

Författare: Sören Höjgård 

I detta PM diskuteras om Sverige bör anamma de instrument för hantering av jordbruksrisker som EU-kommissionen föreslår som en del av åtgärderna i Landsbygdsprogrammet. Slutsatserna är att:

  • Stöd till fonder för att förebygga, motverka och reparera konsekvenserna av katastrofala händelser inom jord- och skogsbruket kan vara av intresse då det är svårt att skydda sig mot sådana risker på annat sätt.
  • Innan Sverige binder sig för dessa åtgärder bör emellertid frågan om vad som menas med en katastrofal händelse klaras ut, detsamma gäller frågan om samfinansiering av fonderna mellan Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och andra EU-fonder inom ramen för den gemensamma strategin CSF (Common Strategic Framework).
  • Förslagen om subventioner till instrument för hantering av mindre omfattande risker är av mindre intresse då de inte skiljer sig nämnvärt från de lösningar som redan praktiseras i många av EUs medlemsstater men som inte tycks efterfrågas av Sveriges jord- och skogsbrukare.

Författare:


Sören Höjgård