Publicerade artiklar

Managing soil natural capital: An effective strategy for mitigating future agricultural risks?, Agricultural Systems 129(0): 30-39.

Författare: Mark Brady  R.-G. Cong  Katarina Hedlund  Hans Andersson 

Händelser som står utanför jordbrukarnas kontroll, såsom dåligt väder och varierande priser, innebär avsevärda risker för jordbrukarna. Vi undersöker om jordens mullhalt, som är relaterad till markens biologiska mångfald och förmåga att generera ekosystemtjänster, kan bevaras bättre för att minska framtida risker inom jordbruket.

Vi finner att högre mullhalt dämpar de negativa effekterna av dåligt väder och minskar beroendet av kostsamma insatsvaror. Bevarande av mullhalten har därför potential att minska två allvarliga risker inom jordbruket: energiprischocker och ogynnsamma väderförhållanden, som båda kan komma att förvärras i framtiden på grund av, ex. globalisering och klimatförändringar.

Författare:


Mark Brady

R.-G. Cong

Katarina Hedlund

Hans Andersson