FishRent - en modell av fiske över tid

FishRent är en modell som med fördel används när antalet studerade segment och fiskarter är litet (exempelvis den pelagiska flottan och dess fiske efter sill, skarpsill och makrill) och man vill kunna följa utvecklingen över tid.

FishRent är en internationellt väletablerad modell som har använts för att analysera fiskeriförvaltning inom ett antal EU-finansierade projekt och kan användas för både svenskt och internationellt fiske. Modellen beskrivs detaljerat i Salz m.fl. (2011 ) och Frost m.fl. (2013). Modellen kan hantera flera flottsegment och flera bestånd samtidigt men i praktiken finns begränsningar som gör att man bör undvika alltför många. Modellen är dynamisk, vilket innebär att resultaten presenteras som en tidsserie från idag och framåt i tiden (oftast 25 år). På så sätt kan man studera utvecklingen av både flottan och bestånden över tid för olika förvaltningsscenarier.

Modellen består av ett antal faktorer som driver utvecklingen i fisket framåt över tiden (Frost m.fl., 2013). En sådan är fiskets ekonomi. Hur det går ekonomiskt för fisket påverkar (tillsammans med förvaltningen) hur stora investeringar som görs i flottan vilket i sin tur påverkar fiskeansträngningen året efter. Fiskeansträngningen påverkar fångsterna som i sin tur påverkar både den biologiska utvecklingen och avsättningspriserna. Loopen sluts genom att fångster och priser åter påverkar flottans ekonomi vilket får konsekvenser för nästa års fiske, osv. Hela systemet begränsas av förvaltningen som beslutar om de regleringar (t.ex. kvoter) som styr fisket.

Modellen använder data från fiskets loggböcker och EUs ekonomiska datainsamling. Möjliga modellresultat inkluderar förändringar i flottans storlek, intäkter, kostnader, förädlingsvärde, vinster, fångster inom respektive flottsegment, beståndens utveckling, med mera. Resultaten ger därmed en god bild av utvecklingen för de flottsegment och arter som ingår i analysen.

En nackdel med FishRent är att den är begränsad till förhållandevis grova indelningar av fiskeflottan i fartygssegment (det vill säga fartyg som liknar varandra i termer av fiskekapacitet fiskeaktiviteter) och att ett fartygssegments fiskemönster inte är flexibelt. Detta innebär att modellen inte fullt ut tar i beaktande de sätt på vilka fiskefartygen kan anpassa sig till nya regleringar exempelvis genom att förändra sina fiskeaktiviteter.

Ansvariga: Staffan Waldo 

Ansvariga:

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg