AgriFood Rapport 2020:4

Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge

Entrén till en fiskaffär byggd i rött trä. Foto.

Författare: Staffan Waldo  Johan Blomquist  Ines Masinovic  Kristian Sundström  Åsa Waldo 


Den svenska fiskeflottan har krympt under lång tid och idag har många fiskelägen endast ett fåtal fiskefartyg kvar. Även om yrkesfisket är en liten näring kan förlusten av fisket innebära att viktiga värden för lokalsamhället går förlorade. Ett sådant är att fisket lockar turister till hamnen. I den här rapporten analyseras fiskets betydelse för turismen i svenska fiskesamhällen. Detta görs genom två fallstudier; Träslövsläge i Varbergs kommun och Skillinge i Simrishamns kommun. Syftet med studien är att se hur turistnäringen och besökare i hamnen ser på yrkesfiskets roll för turismen i de två samhällena och vilka egenskaper i hamnarna som är viktiga ur turismsynpunkt. I studien kombineras kvalitativa intervjuer av nyckelpersoner inom turismnäringen (både privata och offentliganställda) med kvantitativa enkätundersökningar riktade till turister i respektive hamn.

Båda samhällena är traditionella fiskelägen där hamnen och fisket fortfarande är en central del av samhällets identitet och turistupplevelsen. Genom enkäterna framkom att fiskerelaterade attribut som fartyg, fiskebodar och aktiva fiskare är viktiga för många av de turister som valt att besöka hamnen i båda samhällena. Det finns emellertid även en stor grupp turister som inte bryr sig om dessa värden. Även intervjuer med företrädare för turistsektorn visar en splittrad bild där vissa ser fisket som en garant för en genuin upplevelse medan andra menar att det går att utveckla attraktiva alternativ till fisket för att locka turister. En viktig slutsats från studien är att fisket lockar turister men behöver draghjälp av aktiviteter som exempelvis restaurang, försäljning, vattensport, eller en glasskiosk. Totalupplevelsen i hamnen är viktig och består av en kombination av estetisk och känslomässig upplevelse (genuinitet) kopplat till möjliga aktiviteter.

I Träslövsläge genomfördes en så kallad reskostnadsundersökning för att beräkna hur stort värde (mätt i kronor) turisterna upplevde att fisket bidrog med för deras besök i hamnen. De som deltog angav att de tänkte besöka Träslövsläge i genomsnitt elva gånger under 2020. Om hamnen inte hade haft fiskerelaterade attribut hade de minskat antalet besök med cirka två per år. Det beräknade värdet för turisten uppgår till 341 kr per person och besök. Utan fiskebåtar i hamnen skulle värdet minska med 36 kr (11 procent) och utan aktiva yrkesfiskare med 22 kr (7 procent) per person och besök. Kopplingen mellan yrkesfiske och turism är komplex och de resultat som framkommit i studien är begränsade till de hamnar som studerats och de turister som aktivt valt att besöka de studerade hamnarna i stället för att åka någon annan stans. Men för de valda fallen visar resultaten att yrkesfisket bidrar med ett värde för turistsektorn som riskerar att gå förlorat om fisket försvinner från hamnarna.

Kopplingen mellan yrkesfiske och turism är komplex och de resultat som framkommit i studien är begränsade till de hamnar som studerats och de turister som aktivt valt att besöka de studerade hamnarna i stället för att åka någon annan stans. Men för de valda fallen visar resultaten att yrkesfisket bidrar med ett värde för turistsektorn som riskerar att gå förlorat om fisket försvinner från hamnarna.

Ladda ned Rapporten som pdf: Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?

Författare:

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo

Bild på medarbetare: Johan Blomquist. Foto.
Johan Blomquist

Ines Masinovic

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström

Åsa Waldo