Övrig publikation

Impact of Seafood Imports on the EU Small-Scale Coastal Fleet, EUMOFA report


Författare: Johan Blomquist  Staffan Waldo 


Hur mycket fiskarna får betalt i det svenska storskaliga fisket bestäms i stor utsträckning av priserna på världsmarknaden. Frågan är om detta även gäller för det småskaliga fisket där fiskprodukter ofta säljs lokalt.

Denna studie analyserar hur priset på torsk i det svenska småskaliga fisket påverkas av priset på importerad torsk. Studien innehåller även interjuver med personer inom fiske, beredningsindustri och handel för att ge en bild över hur olika aktörer inom värdekedjan resonerar kring valet mellan lokalfångad och importerad fisk.

Resultaten från analysen visar att priserna inom det småskaliga fisket påverkas av priserna på världsmarknaden. Då priset på importerad torsk faller så minskar även det pris som svenska fiskare får för fångsten. Att svenskt småskaligt torskfiske konkurrerar på en internationell marknad bekräftas också av intervjuerna, även om det finns exempel där fångster säljs på en lokal marknad till ett högre pris.

Analysen av svenskt torskfiske ingår i en större studie av relationen mellan importpriser och priser på fisk och skaldjur från småskaligt fiske inom EU. Frågan analyseras dels på en övergripande EU-nivå, och dels i tre olika fallstudier av småskaligt fiske: hummer i Frankrike, bläckfisk i Spanien och torsk i Sverige.


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?