AgriFood Rapport 2022:2

Fler eller färre vildsvin? – en samhällsekonomisk analys

En flock vildsvin står på en äng. Foto.

Vildsvin är ett omdiskuterat djurslag i Sverige. Många ser dem som ett uppskattat inslag i naturen, dels som jaktbyte och dels för att de bidrar till naturupplevelser, skogstillväxt och biologisk mångfald. Samtidigt orsakar de skador på jord- och skogsbruk, villatomter och grönområden samt trafikolyckor. Dessa kostnader drabbar ofta andra än dem som anser sig dra nytta av vildsvinens existens. Under senare tid har man också diskuterat vildsvinens betydelse för spridning av Afrikansk Svinpest, en virussjukdom som för närvarande inte finns i Sverige men som skulle kunna innebära höga kostnader för svensk grisnäring om den spreds hit. En fråga är därför om den nuvarande svenska vildsvinsstammen är av lämplig storlek utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

För att undersöka detta har vi sökt identifiera vilka nyttor och kostnader vildsvinen orsakar samhället. Det visar sig att kunskapsunderlaget är begränsat, särskilt för att skatta den förväntade kostnaden av ett utbrott av Afrikansk Svinpest. Även utan hänsyn till kostnader för ett eventuellt utbrott av Afrikansk Svinpest tyder resultaten emellertid på att samhällets kostnad för ytterligare ett vildsvin, marginalkostnaden, är högre än samhällets nytta av ytterligare ett vildsvin, marginalnyttan, givet den nuvarande stammens storlek. Samhällets välfärd skulle därmed öka om stammen reducerades eftersom kostnaderna skulle minska mer än nyttan. Resultaten anger dock inte hur mycket den bör minska då det saknas data för att skatta marginalnyttor och marginalkostnader vid olika storlekar på vildsvinsstammen.


Liknande publikationer


2024-05-21
AgriFood-Rapport 2024:1
Arbetskraftsbrist - ett problem eller en möjlighet?
2023-09-18
AgriFood Policy Brief 2023:2
Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftstödet?
2023-05-31
AgriFood Fokus 2023:5
Levnadsstandard i land och stad - hur påverkar kostnader?