AgriFood-Övrigt

Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammet med AgriPoliS – modellen - bilaga 2


Författare: Mark Brady 


I bilagan utvärderas effekterna av vissa regionalt riktade landsbygdsstöd (kompensationsbidraget, vallstödet och grundersättningen till naturbetesmark) i Jönköpings och Västerbottens län genom simuleringar med AgriPoliS-modellen. Ersättningarna utvärderas enskilt och tillsammans avseende strukturutveckling (gårdsstruktur, markanvändning och djurhållning), ekonomiskt resultat och jordbrukarfamiljens inkomster, ett öppet och varierat landskap och bevarandet av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Effekterna av ersättningarna visade sig vara starkt additiva.


Liknande publikationer


2021-02-09
AgriFood Policy Brief 2021:3
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
2021-01-26
AgriFood Policy Brief 2021:1
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
2020-06-30
AgriFood Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning

Författare:


Mark Brady