AgriFood-Rapport 2011:3

Vem äger våra fiskevatten? - en studie av fastigheter med fiskerätt.


Författare: Anton Paulrud  Staffan Waldo  Thomas Laitila  Jens Olofsson  Maiki Ilves 


Förvaltningen av majoriteten av svenska inlandsvatten – men även till viss del kustvatten – är idag i stor utsträckning delegerad från staten till fastighetsägare med fiskerätt. Samtidigt som kunskapen om fiskerättsägarna är mycket bristfällig finns politiska intentioner att utveckla aktiviteter med inlandsfisket som bas. Ett exempel är det fisketuristiska företagandet. I denna utveckling är fiskerättsägarna centrala.

I rapporten redovisas resultaten från en enkät som skickats till fastigheter för att uppskatta hur många fastigheter som har fiskerätt, ge vidare information om fiskerätterna och ge en bild av hur fastighetsägarna ser på sitt ägande. Sammanlagt skickades enkäten ut till 5 965 fastigheter. Totalt skattades antalet fastigheter med fiskerätt till cirka 405 000, vilket motsvarar cirka 14 procent av det totala antalet fastigheter i Sverige. Endast 25 procent av de tillfrågade ägarna till fastigheter med fiskerätt har någon egentlig målsättning med ägandet av fiskerätten.

Drygt en procent av fastigheterna hyr ut fiskerätt i egen regi, och 20 procent genom ett fiskevårdsområde. Intäkterna från fisket är försumbara så fastigheterna har idag inte någon omfattande ekonomisk aktivitet som bygger på deras fiskeresurser. Generellt sett ser emellertid en stor andel av de tillfrågade ägarna med fiskerätt fisket som en resurs som de ska ha ersättning för om andra nyttjar den, och cirka 60 procent är positiva till en generell utveckling av fritidsfiskebaserat företagande.


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?

Författare:

Anton Paulrud

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo

Thomas Laitila

Jens Olofsson

Maiki Ilves

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ AgriFood-Rapport 2011:3 här

Pressmeddelande

Läs pressmeddelande

Din beställning

Se din varukorg