Publicerade artiklar

Price Premiums for Providing Eco-labelled Seafood: Evidence from MSC-certified Cod in Sweden, Journal of Agricultural Economics (i tryck)

Författare: Johan Blomquist  Staffan Waldo  Valerio Bartolino 

Under de senaste åren har miljömärkning av fisk ökat markant och förhoppningen är att konsumenterna skall kunna påverka utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart fiske. Frågan om yrkesfiskarna får mer betalt för miljömärkt fisk är av stor vikt eftersom högre intäkter skapar incitament att investera i miljömässigt hållbara fiskemetoder.

I denna studie undersöker vi om svenska fiskare erhåller en prispremie för den fisk som är fångad enligt MSC:s kriterier för ett hållbart torskfiske i östra Östersjön. Detta görs genom att studera detaljerad fångst- och landningsdata med hjälp av en kvasi-experimentell statistisk metod. Slutsatsen från analysen är att är svenska torskfiskare inte kunde ta mer betalt för sin fisk då östersjötorsken blev certifierad enligt MSC:s miljöstandard.

Författare:


Johan Blomquist


Staffan Waldo

Valerio Bartolino