AgriFood-Fokus 2018:2

Intäkter för svenska kräftfiskare på västkusten

Författare: Cecilia Hammarlund  Johan Blomquist  Staffan Waldo  Hans Nilsson  Daniel Valentinsson  Patrik Jonsson 

Havskräfta är en viktig art för svenskt fiske. Kräftan fångas antingen med bur eller med trål i Kattegatt och Skagerrak. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten analyseras yrkesfiskets intäkter och fartygens landningsmönster för att ge underlag till en bedömning av effekterna av att minska utrymmet för trålfiske och öka utrymmet för burfiske.

Analysen visar att trålfisket generellt sett är mindre beroende av havskräfta än burfisket, men att det finns ett antal fiskare, framför allt de med mindre trålfartyg, som får stora delar av sina intäkter från de aktuella områdena. Förändrade områden för fisket påverkar inte bara fördelningen mellan trål- och burfiske, utan kan också förändra var landningarna av havskräfta sker. Vissa landningshamnar har idag stora landningar av trålfiskad kräfta men endast marginella landningar av burfångad.

Författare:


Cecilia Hammarlund


Johan Blomquist


Staffan Waldo

Hans Nilsson

Daniel Valentinsson

Patrik Jonsson