AgriFood-Policy Brief 2018:5

Kött och klimat – hur påverkar EU:s stöd utsläppen av växthusgaser?

Subventioner till aktiviteter som påverkar klimatet kan leda till ökade utsläpp av växthusgaser och motverka klimatmålen. Ett exempel på sådana subventioner är de stöd kopplade till produktion som ges till idisslare inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Eftersom klimatförändringarna är ett globalt miljöproblem studerar vi i denna Policy Brief effekten av stöden på de globala utsläppen av växthusgaser. Resultaten visar att:

  • Stöden leder till ökade utsläpp av växthusgaser från jordbruket i EU.
  • Stöden leder till minskade utsläpp av växthusgaser från jordbruket utanför EU.
  • Totalt sett ökar de globala utsläppen av växthusgaser på grund av stöden, men cirka 72 procent av utsläppsökningen i EU kompenseras av utsläppsminskningen utanför EU.

Resultaten i denna Policy Brief baseras på AgriFood Working Paper 2018:3, Coupled agricultural subsidies in the EU undermine climate efforts .