Övrig publikation

Effekter av stöd till selektiva och rovdjurssäkra redskap. Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2020:2

Författare: Johan Blomquist  Staffan Waldo 

Inom den europeiska fiskeripolitiken finns möjlighet för fiskare att söka stöd för investeringar i selektiva redskap och rovdjursäkra redskap. Syftet med stödet till selektiva redskap är att stimulera investeringar i fiskeredskap som minskar mängden bifångster av oönskade arter och/eller bifångster av fisk och skaldjur som är av oönskad storlek. Stöden till rovdjurssäkra redskap syftar till att stimulera användningen av redskap som skyddar fångster och redskap mot rovdjursangrepp. Denna rapport analyserar i vilket utsträckning stöden har ökat användningen av selektiva och rovdjurssäkra redskap, och om stöden på så sätt har bidragit till att minska mängden oönskad fångst och rovdjursangrepp inom svenskt fiske. För analysen används information om beviljade stöd inom fiskeriprogrammet 2007–2013 (EFF) och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 (EHFF).

Rapporten finner att investeringsstödet till viss del har ökat användningen av rist inom trålfisket efter havskräfta, vilket sannolikt minskat de oönskade fångsterna. Stöden verkar dock inte ökat användandet av rist inom räkfisket. Överlag visar rapporten att stöden till selektiva redskap (fram till juli 2019) är långt ifrån att uppnå målet med att minska oönskade fångster med totalt 2 300 ton i samtliga fisken fram till år 2023. När det gäller stöd till rovdjurssäkra redskap är majoriteten av investeringarna i sälsäkra push-up fällor. Utifrån befintliga data är det svårt att avgöra i vilken mån stödet lett till ökad användning av push-up fällan eftersom det under tidsperioden även varit möjligt att få nationella stöd från Viltskadefonden för investeringen.