AgriFood Rapport 2021:2

Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd

Pandemin med Covid-19 har slagit hårt mot många branscher. För att mildra skadeverkningarna infördes stödåtgärder i flera länder och så även i Sverige. I den här rapporten presenterar vi en genomgång av effekterna av pandemin för svensk fiskenäring. Vi undersöker också vilka stöd näringen har kunnat söka och i vilken mån stöden passar fiskenäringens struktur.

Generellt sett hade svenskt yrkesfiske en relativt god ekonomi före pandemin även om variationerna var stora mellan olika regioner och typer av fiske. Covid-19 har troligtvis haft en liten påverkan på svenskt fiske totalt sett om man tittar på perioden från mars 2020 fram till februari 2021. Men det finns skillnader mellan olika arter och vi ser att vissa arter (havskräfta, räkor och gös) påverkas negativt i början av pandemin.

Vi ser att majoriteten av fiskeföretagen (74 %) var registrerade som enskild firma år 2019 och näringen har därför framför allt fått stöd som riktar sig till denna typ av företag, exempelvis det så kallade omsättningsstödet. Många företag tappade en stor andel av omsättningen under pandemin, men stora tapp har även skett historiskt av andra orsaker. Att fisket är säsongsbetonat kan ge problem vid stöd som använder referensperioder som ligger under en annan säsong än den som stödet söks för.

Förutom de stöd som kunnat sökas generellt av företag i Sverige har fiskeföretag kunnat söka stöd från den Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av Covid 19. Dessa stöd har i stor utsträckning beviljats till fartyg på sydkusten och till fartyg som gått ekonomiskt sämre än genomsnittet redan innan Covid-19.