AgriFood-Övrigt

Priser på fiskeöverlåtelser – varför ska de samlas in?

Författare: Cecilia Hammarlund  Jonatan Pupp  Staffan Waldo 

Individuella överförbara fiskerättigheter (ofta kallat ITQ) är ett system för att förvalta fisket som innebär att fiskeföretag kan köpa och sälja fiskerättigheter mellan sig. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) förbereder ett förslag på hur ett sådant system kan utformas för svenskt demersalt fiske (fiske efter arter som lever nära botten, exempelvis torsk, spätta, och skaldjur).

Frågan som analyseras i projektet är om HaV ska samla in prisuppgifter för handeln med fiskerättigheter. Analysen visar att prisstatistik är användbart för att utvärdera fiskeriförvaltningen och att det därför är värdefullt att samla in prisuppgifter. Prisstatistikens kvalitet kan dock påverkas negativt om det endast sker ett fåtal försäljningar av fiskerättigheter eller om många av de transaktioner som görs sker mellan fiskeföretag som inte är oberoende av varandra (inom samma familj eller koncern).

Författare:


Cecilia Hammarlund

Jonatan Pupp


Staffan Waldo