Övriga vetenskapliga publikationer

Methodology for including environmental outputs in cost and profit functions

Författare: Joakim Gullstrand  Mark Brady  Staffan Waldo 

Working paper inom FACEPA-projektet. Bevarandet av biologisk mångfald är ett av de svenska miljömålen, och här spelar inte minst odlingslandskap och betesmarker en viktig roll. TUVA‐databasen innehåller biologiska data från över 48 000 ängar och betesmarker. I detta working paper presenteras metoder för hur det biologiska datamaterialet kan anpassas för att ingå in en ekonomisk analys av förhållandet mellan lantbrukets kostnader och dess produktion av biologisk mångfald.

Författare:

Joakim Gullstrand


Mark Brady


Staffan Waldo