AgriFood-Policy Brief 2010:3

Resursräntan i svenskt fiske

Författare: Staffan Waldo  Christopher Wingård 

En av grunderna för att uppnå en positiv utveckling av den svenska fiskerisektorn är att yrkesfisket är lönsamt och konkurrenskraftigt. Ett mått på detta är resursräntan, dvs. hur stor avkastning samhället får från sina fiskresurser. Resursräntan beräknas här för åren 2005 till 2008 för fyra svenska fiskesegment; demersala trålare, kräfttrålare, räktrålare och pelagiska trålare. Landningarna från dessa segment har i förstahandsledet ett värde på 950 mkr, vilket motsvarar ca 83 % av de totala svenska landningarna. Resultatet visar att:

  • Resursräntan var negativ (dvs. fisket var mindre lönsamt än andra sektorer) under perioden 2005-2007, men har stigit för samtliga segment under 2008. Demersala och pelagiska trålare hade 2008 en positiv resursränta medan räk – och kräfttrålarna hade en fortsatt negativ.
  • Resursräntan i det svenska fisket är generellt sett låg i förhållande till resultaten från jämförbara studier av fisket i våra konkurrentländer. En av förklaringarna till detta är de höga kostnader som det svenska fisket har.

Författare:


Staffan Waldo

Christopher Wingård