Övriga vetenskapliga publikationer

The disadvantage of farming in marginal agricultural regions and the potential loss of environmental values (FACEPA deliverable 7.4)

Författare: Joakim Gullstrand  Staffan Waldo 

Att bevara biologisk mångfald i odlingslandskapet innebär att den variationsrikedom bland växter, djur och ekosystem som uppkommit i samband med jordbruksproduktion värnas. Uppodlingen bygger på att det finns lönsamma företag som odlar marken, och om gårdar som ger hög biologisk mångfald är mindre effektiva producenter än andra riskerar de att inte överleva på lång sikt vilket leder till att naturvärden går förlorade. I denna studie fokuserar vi på relationen mellan effektivitet i varuproduktionen och tillhandahållande av biologisk mångfald för 266 svenska gårdar med mjölk- och köttproduktion. Detta görs genom att kombinera ekonomiska data från FADN-databasen med information om biologisk mångfald baserat på TUVA-inventeringen. Det viktigaste resultatet är ett negativt samband mellan gårdens effektivitet och den biologiska mångfalden i det omgivande landskapet. Det finns alltså en risk för minskat jordbruk i områden med hög biologisk mångfald i odlingslandskapet. Detta understryker vikten av egenskaper som är gemensamma för alla gårdar i områden med rik biologisk mångfald och stödjer jordbrukspolitiska åtgärder som bygger på ett landskapsperspektiv.

En mer utförlig sammanfattning på svenska finns i Policy Brief 2011:4 Vad kostar biologisk mångfald i jordbruket?

Författare:

Joakim Gullstrand


Staffan Waldo