AgriFood-WP 2014:4

Price premiums for providing ecolabelled seafood -A case study of the Swedish MSC-certified cod fishery in the Eastern Baltic Sea

Författare: Johan Blomquist  Valerio Bartolino  Staffan Waldo 

Under de senaste åren har miljömärkning av fisk ökat markant och förhoppningen är att konsumenterna skall kunna påverka utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart fiske. Frågan om yrkesfiskarna får mer betalt för miljömärkt fisk är av stor vikt eftersom högre intäkter skapar incitament att investera i miljömässigt hållbara fiskemetoder. I denna studie undersöker vi om svenska fiskare erhåller en prispremie för den fisk som är fångad enligt MSC:s kriterier för ett hållbart torskfiske i östra Östersjön. Detta görs genom att studera detaljerad fångst- och landningsdata med hjälp av en kvasi-experimentell statistisk metod. Slutsatsen från analysen är att är svenska torskfiskare inte kunde ta mer betalt för sin fisk då östersjötorsken blev certifierad enligt MSC:s miljöstandard.

Författare:


Johan Blomquist

Valerio Bartolino


Staffan Waldo