AgriFood Policy Brief 2016:5

Skyddszoner i jordbruket – betalt för resultat?


Författare: William Sidemo Holm  Mark Brady 


Många lantbrukare utför frivilliga åtgärder för att gynna miljön. Som kompensation för kostnader och inkomstbortfall får lantbrukarna en miljöersättning. Ersättningen är åtgärdsbaserad, vilket innebär att dess storlek beror på vilken typ av åtgärd det handlar om och dess omfattning. Denna studie undersöker effekten av att istället göra ersättningar resultatbaserade, det vill säga basera dem på hur väl den önskade miljöeffekten uppnås. När ersättningen för att anlägga skyddszoner är resultatbaserad och grundas på hur mycket fosforläckaget minskar istället för areal skyddszoner uppnås följande resultat:

  • Reduktionen av fosforläckaget kan bli upp till åtta gånger större för samma stödbelopp
  • Färre men effektivare skyddszoner anläggs, vilket leder till mindre produktionsbortfall för lantbrukaren
  • Det är praktiskt genomförbart att ersätta lantbrukaren för resultat

Resultaten i denna Policy Brief baseras på en publicerad artikel, Improving agricultural pollution abatement through result-based payment schemes. Land Use Policy 77: 209-219.


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

William Sidemo Holm

Bild på medarbetare: Mark Brady. Foto.
Mark Brady