AgriFood Fokus 2019:1

Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?


Författare: Helena Johansson 


Kulturmiljöer som historiska byggnader, stenmurar, diken och alléer är värdefulla delar av vårt kulturarv. Om miljöerna ska bevaras krävs att ersättningen för skötsel av dem är så pass attraktiv att många väljer att ansluta sig. Förutom nivån på den ekonomiska ersättningen finns en rad faktorer som spelar roll för viljan att ansluta sig, och vissa av dessa kan stimuleras av så kallad nudging.

Denna studie visar att förenkling är centralt samt att det är viktigt att det är lätt-att-göra-rätt för jordbrukaren. Även den sociala normen, dvs. vad andra gör, kan påverka jordbrukarens beslut. Ersättningens nivå är dock även den betydelsefull; med en ersättningsnivå som upplevs som skälig kan andra faktorer för ökad anslutning få större effekt.


Liknande publikationer


2020-06-30
AgriFood-Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning
2019-09-19
AgriFood Fokus 2019:3
Kapitalförsörjning på landsbygden och EU:s finansiella instrument
2019-05-02
AgriFood Policy Brief 2019:6
Snabbare bredband – alltid bra eller finns det även negativa effekter?

Författare:


Helena Johansson