AgriFood Policy Brief 2020:2

Övergödning i Östersjön – åtgärder som fungerar


Författare: Torbjörn Jansson 


Kväveläckage från jordbruket bidrar till övergödning i Östersjön. Exempel från Danmark visar att åtgärder för bättre hantering av stallgödsel kan minska kväveläckaget. I den här studien undersöker vi hur delar av den nuvarande jordbrukspolitiken kan bytas ut mot åtgärder som förbättrar hanteringen av stallgödsel. Då kan kväveläckaget från jordbruket runt Östersjön minska och på sikt minskar också övergödningen i Östersjön. Vi finner att:

  • Den nuvarande politiken (s.k. förgröningen) ökar i viss mån överskotten av kväve från jordbruket.

  • Nya åtgärder som ökad lagringskapacitet och bättre teknologier vid stallgödselspridning skulle minska överskotten av kväve från jordbruket med 15 %, vilket totalt sett skulle innebära att kväveläckaget till Östersjön minskar med 7 %.
  • Förbättrad gödselhantering bidrar till att miljömålen för Östersjön uppfylls.
  • Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Can investments in manure technology reduce nutrient leakage to the Baltic Sea? Ambio (2019)


Liknande publikationer


2023-03-03
AgriFood Rapport 2023:1
Varför är EU:s jordbrukspolitik så svår att reformera?
2023-02-28
AgriFood Fokus 2023:2
Jordbruket i kris - när bör staten ge stöd?
2022-09-30
AgriFood Policy Brief 2022:4
Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?

Författare:


Torbjörn Jansson