AgriFood Policy Brief 2022:1

Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna?

En traktor plöjer en åker. Foto.

Författare: William Sidemo Holm  Mark Brady 


Att odla ekologiskt istället för konventionellt bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Den positiva effekten på biologisk mångfald är särskilt stor i odlingslandskap med få kvarvarande naturliga livsmiljöer som exempelvis naturbetesmarker. Samtidigt har sådana odlingslandskap ofta en hög jordbruksproduktion och därför är också kostnaderna i form av skördebortfall höga vid en övergång till ekologisk odling. I denna studie undersöker vi kostnaderna för att öka biologisk mångfald genom ekologisk odling, och hur dessa påverkas av det omgivande landskapet. Resultaten visar att:

  • Ekologisk odling ökar biologisk mångfald (mätt som antalet växtarter) mest kostnadseffektivt i landskap med en liten andel naturbetesmarker.
  • Kostnaden för att öka antalet växtarter med ekologisk odling ökar för varje tillkommen växtart.
  • Bevarande av naturbetesmarker har en större effekt på antalet växtarter än ekologisk odling.

Liknande publikationer


2024-06-11
AgriFood Fokus 2024:2
Konkurrenskraft inom svensk jordbruksproduktion
2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?

Författare:

William Sidemo Holm

Bild på medarbetare: Mark Brady. Foto.
Mark Brady