AgriFood-Rapport 2010:1

Produktionsfunktioner i jordbruket


Författare: Joakim Gullstrand  Cecilia Hammarlund 


Politiska beslut om till exempel lagstiftning, skatter eller stöd till jordbruket förändrar villkoren för företagare och leder till att produktionen och användandet av insatsvaror förändras. Sambandet mellan användandet av insatsvaror och utfallet av produktionsprocessen kan beskrivas med en produktionsfunktion.

I rapporten beskrivs hur jordbrukets produktionsprocess uttrycks matematiskt med hjälp av en produktionsfunktion och hur denna produktionsfunktion används i ekonomisk analys. Genom en litteraturöversikt och genom att undersöka olika metoder för att skatta produktionsfunktioner läggs en grund för fortsatta analyser.

Resultatet visar att produktionsfunktioner kan användas i många olika sammanhang i jordbruket, det går till exempel att undersöka effekter av politiska åtgärder, effekter av förändringar i miljörelaterade faktorer eller effekter av teknologiska förändringar. Statistiska metoder som kan förbättra skattningarna av funktionen presenteras och appliceras på data för EU-ländernas jordbruk och svenska jordbruksföretagare.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Joakim Gullstrand


Cecilia Hammarlund