Publicerade artiklar

Willingness to pay for compulsory deworming of pets entering Sweden to prevent introduction of Echinoccoccus multilocularis, Journal of Preventive Veterinary Medicine, In Press


Författare: Sören Höjgård  Kristian Sundström  Dan Christensson  Gunilla Hallgren  Marika Hjertqvist  Anders Wallensten  Ivar Vågsholm  Helene Wahlström 


För att undersöka om de svenska inträdesreglerna för husdjur för att förhindra införandet av Echinococcus multilocularis (EM) är proportionella (det vill säga att kostnaderna inte överskrider nyttan) genomfördes en enkätstudie i vilken en så kallad "dichotomous choice contingent valuation"-metod användes. Studien utfördes innan det första fallet av EM upptäcktes i Sverige i februari 2011. Ungefär 5000 slumpmässigt utvalda svenska medborgare inbjöds att delta och 2192 av dem (44%) accepterade. Information om huruvida man skulle acceptera att betala alls för att behålla reglerna saknades för 143 av respondenterna, vilket reducerade antalet observationer som var användbara för att beräkna betalningsvilja (WTP) till 2 049. Vidare saknades personliga karakteristika för ytterligare 274 respondenter, vilket medförde ett användbart urval på 1 775 individer för känslighetsanalysen.

Årlig förväntad WTP för att bibehålla de nuvarande reglerna varierade mellan € 54,3 och € 99,0 beroende på antaganden om de ersättningar som kunde tänkas krävas av de respondenter som hade uppgett att de inte var villiga att betala någonting. Uppskattningarna är konservativa eftersom endast svar från respondenter som var helt säkra på att de skulle betala det föreslagna budet betraktades som ja-svar. Att WTP blir positivt innebär att svenska medborgare uppfattar nyttan av de nuvarande reglerna som större än kostnaderna.

Länk till artikeln "Willingness to pay for compulsory deworming of pets entering Sweden to prevent introduction of Echinoccoccus multilocularis", Journal of Preventive Veterinary Medicine


Liknande publikationer


2021-11-30
AgriFood Policy Brief 2021:10
Att ta över gården – hur fungerar generationsskiften i europeiska jordbruk?
2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?

Författare:


Sören Höjgård


Kristian Sundström

Dan Christensson

Gunilla Hallgren

Marika Hjertqvist

Anders Wallensten

Ivar Vågsholm

Helene Wahlström