AgriFood-Rapport 2012:2

Tillväxt, specialisering och diversifiering – hur har jordbruksföretagen förändrats de senaste 20 åren?


Författare: Anna Kristina Edenbrandt 


Samhällsutvecklingen utsätter jordbruket för ett ständigt omvandlingstryck och de senaste 20 åren har varit särskilt händelserika. Perioden har präglats av stora politiska förändringar såsom avregleringen i början på 1990-talet, inträdet i EU några år senare och en fortgående utveckling mot en mer marknadsorienterad jordbrukspolitik.

Det är därför intressant att studera vad som hänt i jordbruket under denna period. Vilken typ av gårdar har lagts ner och vilka är kvar? Av de som blir kvar, vilka tenderar att växa? Finns det en tendens till ökad specialisering och ser specialiseringsmönstret likadant ut i olika storleksklasser? Vilka jordbruksföretag diversifierar sin verksamhet? Finns det tydliga regionala skillnader i strukturomvandlingen?

Dessa frågor analyseras i rapporten med hjälp av data från lantbruksregistret (LBR).


Liknande publikationer


2021-11-30
AgriFood Policy Brief 2021:10
Att ta över gården – hur fungerar generationsskiften i europeiska jordbruk?
2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?