AgriFood-Rapport 2012:2

Tillväxt, specialisering och diversifiering – hur har jordbruksföretagen förändrats de senaste 20 åren?


Författare: Anna Kristina Edenbrandt 


Samhällsutvecklingen utsätter jordbruket för ett ständigt omvandlingstryck och de senaste 20 åren har varit särskilt händelserika. Perioden har präglats av stora politiska förändringar såsom avregleringen i början på 1990-talet, inträdet i EU några år senare och en fortgående utveckling mot en mer marknadsorienterad jordbrukspolitik.

Det är därför intressant att studera vad som hänt i jordbruket under denna period. Vilken typ av gårdar har lagts ner och vilka är kvar? Av de som blir kvar, vilka tenderar att växa? Finns det en tendens till ökad specialisering och ser specialiseringsmönstret likadant ut i olika storleksklasser? Vilka jordbruksföretag diversifierar sin verksamhet? Finns det tydliga regionala skillnader i strukturomvandlingen?

Dessa frågor analyseras i rapporten med hjälp av data från lantbruksregistret (LBR).


Liknande publikationer


2022-05-17
AgriFood Fokus 2022:3
Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?
2022-04-27
AgriFood Fokus 2022:2
Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?
2022-03-18
AgriFood Rapport 2022:3
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?