Publiserade artiklar

Sustainability impact assessment using integrated meta-modelling: Simulating the reduction of direct support under the common agricultural policy (CAP) (Land Use Policy Vol 33, p.235-245.)


Författare: Torbjörn Jansson 


Denna artikel demonstrerar ett verktyg för utvärdering av uthållighetsaspekter av den gemensamma jordbrukspolitiken. Verktyget, SIAT (Sustainability Impact Assessment Tool) är en meta-modell, som använder resultat av flera underliggande modeller. I artikeln utvärderas en borttagning av hela direktstödssystemet inom CAP. Studien visar att reformen skulle leda till en minskad markanvändning inom jordbruket, ökning av skogsbruk, minskad variation av naturlig vegetation, ökning av nedlagd jordbruksareal och försumbara förändringar av urban markanvändning. Reformen beräknas få positiva effekter på en del miljöindikatorer (minskade utsläpp av växthusgaser, minskad energianvändning), men försämra andra (ökad pesticidanvändning), öka jordbrukets förädlingsvärde och minska arbetslösheten. Effekterna är olika beroende på vilken region som studeras, och i studien visas hur förbättringar av vissa indikatorers värde kan leda till försämringar av andra.


Liknande publikationer


2020-02-11
AgriFood-Policy Brief 2020:2
Övergödning i Östersjön – åtgärder som fungerar
2020-02-11
AgriFood-Policy Brief 2020:1
Övergödning i Östersjön – politik som förvärrar problemen
2019-11-21
AgriFood Policy Brief 2019:14
Vikten av att synas - nya verktyg för att värdera ekosystemtjänster

Författare:


Torbjörn Jansson