Publiserade artiklar

Sustainability impact assessment using integrated meta-modelling: Simulating the reduction of direct support under the common agricultural policy (CAP) (Land Use Policy Vol 33, p.235-245.)


Författare: Torbjörn Jansson 


Denna artikel demonstrerar ett verktyg för utvärdering av uthållighetsaspekter av den gemensamma jordbrukspolitiken. Verktyget, SIAT (Sustainability Impact Assessment Tool) är en meta-modell, som använder resultat av flera underliggande modeller. I artikeln utvärderas en borttagning av hela direktstödssystemet inom CAP. Studien visar att reformen skulle leda till en minskad markanvändning inom jordbruket, ökning av skogsbruk, minskad variation av naturlig vegetation, ökning av nedlagd jordbruksareal och försumbara förändringar av urban markanvändning. Reformen beräknas få positiva effekter på en del miljöindikatorer (minskade utsläpp av växthusgaser, minskad energianvändning), men försämra andra (ökad pesticidanvändning), öka jordbrukets förädlingsvärde och minska arbetslösheten. Effekterna är olika beroende på vilken region som studeras, och i studien visas hur förbättringar av vissa indikatorers värde kan leda till försämringar av andra.


Liknande publikationer


2022-06-07
AgriFood Fokus 2022:4
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket

Författare:


Torbjörn Jansson