Övriga vetenskapliga publikationer

SOILSERVICE: Conflicting demands of land use, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and services in Europe. (Soilservice Final Publishable Report).


Författare: SOILSERVICE project  Mark Brady 


Jordar och deras biologiska mångfald utgör grunden för jordbruksproduktion och genererar en rad grundläggande ekosystemtjänster som produktion av livsmedel, foder och rent vatten. Jorden fungerar också som kolförråd och för att hålla skadedjur och sjukdomar under kontroll. Ändå är markförstöring utbredd i EU: erosion, förlust av organiskt material i marken och jordpackning är några av de negativa processer som hotar jordens bördighet.

SOILSERVICE-projektet har kvantifierat de negativa effekterna av intensiva odlingssystem på markekosystemtjänster pga. förlust av markens organiska material och biologiska mångfald. SOILSERVICE har också analyserat hur jordar kan förvaltas bättre för att motverka klimatförändring och minska tillförseln av näringsämnen och kemiska insatsvaror, och i slutändan förbättra de långsiktiga inkomsterna för europeiska jordbrukare. Detta går hand i hand med bevarandet av markens biologiska mångfald, det naturkapital som genererar ekosystemtjänster.

SOILSERVICE har kopplat ekosystemtjänster till jordbrukarnas ekonomiska beslutsfattande genom att kombinera produktion, markanvändning, biologisk mångfald och hållbarhet i socio-ekonomiska modeller som kan användas för att analysera konsekvenserna av nuvarande och planerad politik. Resultaten från SOILSERVICE ger underlag för ett brett spektrum av politiska beslut som rör reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och miljöpolitiken.

Länk till Soilservice Final Report

Länk till Deliverable D18: Farmers' cost of supplying soil ecosystem services in diverse EU regions

Länk till Soilservice Policy Brief


Liknande publikationer


2021-11-30
AgriFood Policy Brief 2021:10
Att ta över gården – hur fungerar generationsskiften i europeiska jordbruk?
2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?

Författare:

SOILSERVICE project


Mark Brady