AgriFood Policy Brief 2019:5

Sälar och småskaligt fiske – hur påverkas kostnaderna?

Författare: Staffan Waldo  Johan Blomquist 

Tack vare en lyckad miljöpolitik har de svenska sälpopulationerna vuxit kraftigt under senare år. Men sälarna medför också problem för det småskaliga fisket eftersom de äter fisk ur näten, vilket ger minskade intäkter. Dessutom ökar kostnaderna för fisket eftersom sälarna förstör redskap. I den här studien analyserar vi sälarnas påverkan på det småskaliga fiskets ekonomiska resultat. Vi visar att:

  • Det småskaliga fiskets direkta kostnader, till exempel för förstörda redskap och hantering av skadad fisk, uppgår till cirka sex miljoner kronor per år vilket motsvarar sju procent av fiskets totala kostnader för insatsvaror.
  • Högst kostnad för sälarnas påverkan finns i Östersjön, framför allt för fiske med garn längs sydkusten.
  • Förekomsten av sälar minskar lönsamheten i det småskaliga fisket kraftigt.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: The Economic Costs of Seal Presence in Swedish Small-Scale Fisheries