AgriFood Fokus 2021:5

Är ekologisk odling bättre för miljön?

Författare: Sofie Andersson  Christian Jörgensen  William Sidemo Holm  Fredrik Wilhelmsson 

Sverige har ambitiösa mål för att öka den ekologiskt odlade jordbruksmarken. Samtidigt är det inte självklart att ekologisk odling är bättre för miljön. Här sammanställer vi kunskap om skillnader mellan ekologisk och konventionell odling i Sverige. De miljöfaktorer vi tittar på är biologisk mångfald, näringsläckage och utsläpp av växthusgaser. Sammanställningen tyder på att när miljöpåverkan mäts per hektar åkermark ger ekologisk odling ökad biologisk mångfald, mindre näringsläckage och lägre utsläpp av växthusgaser. Om miljöpåverkan istället beräknas utifrån hur mycket mark som krävs för att producera en bestämd mängd livsmedel finner vi att ekologisk odling bara har en positiv effekt på biologisk mångfald. Däremot kan utsläppen av växthusgaser och näringsläckage öka ifall samma mängd livsmedel ska produceras med ekologiskt istället för konventionellt jordbruk. Detta beror på att mer jordbruksmark krävs för att producera samma mängd livsmedel vid ekologisk odling vilket minskar möjligheten att använda mark för exempelvis skogsbruk och naturområden. Slutsatsen är därför att ekologisk odling inte entydigt är bättre för miljön än konventionell odling och att stöd till ekologisk odling således inte självklart kan motiveras utifrån miljöhänsyn. Jordbruksstöden behöver därför utformas för att minska miljöpåverkan oavsett om odlingen sker ekologiskt eller konventionellt.