Övrig publikation

Ekonomiska och sociala konsekvenser av och risker med en koncentration av fiskemöjligheter till ett mindre antal aktörer

Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit att svenskt demersalt fiske (fiske efter bottennära arter som räka, kräfta, torsk) ska regleras med överlåtbara fiskerättigheter. En förväntad effekt av detta är en koncentration av fisket till färre men större företag. Illustrativa exempel från isländskt fiske och det svenska pelagiska fisket (sill, skarpsill, makrill) som förvaltas med liknande system visar att koncentrationsnivåerna kan öka kraftigt. Detta bedöms inte utgöra något större problem ur konkurrenshänseende eftersom det finns stark internationell konkurrens på marknaden för fisk och skaldjur.

En analys av uthyrning av fiskemöjligheter inom dagens förvaltning visar att det inom räkfisket framför allt är större fartyg som hyr fiskemöjligheter av mindre fartyg vilket indikerar att en framtida handel kan förväntas ha ett liknande mönster. För kräftfisket hyrs kvoter i dagens system framför allt inom trålfisket och inte mellan företag som fiskar med trål respektive bur. Färre fiskeföretag innebär att aktiviteten kan gå ner i många fiskehamnar. I rapporten görs en analys av hur många fartyg i olika kommuner på den svenska västkusten som har stor sannolikhet att sälja sina fiskerättigheter baserat på hur aktiva de är och hur tidigare uthyrningsmönster sett ut.

Rapporten är ett underlag till Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag ”Faktorer att beakta i system med överlåtbara fiskerättigheter” som redovisades 2023-01-16.