AgriFood-Policy Brief 2012:3

Biogas från gödsel – rätt att subventionera?

Traditionell gödselhantering inom jordbruket leder till utsläpp av växthusgaser som dock kan reduceras genom att använda gödseln för produktion av biogas. Frågan om biogasproduktion bör stimuleras med subventioner har därför diskuterats. I våra beräkningar av den samhällsekonomiska nyttan med produktion av biogas från gödsel visar vi att:

  • Produktion av biogas från gödsel minskar utsläppen av växthusgaser och övergödande ämnen men ökar utsläppen av försurande ämnen och partiklar.
  • Det samhällsekonomiska värdet av att producera biogas från gödsel kan vara både positivt och negativt; värdet av produktionen varierar mellan -7 öre och +45 öre per kilowattimme (Kwh) producerad energi.
  • Ett varmare klimat ger större utsläpp av metan från traditionell gödselhantering vilket innebär att biogasproduktion från gödsel ger större miljövinster i södra Sverige än i övriga landet. Ett eventuellt stöd för produktion av biogas bör därför vara geografiskt differentierat.