AgriFood-Övrigt

Impact study of technical measures in the Swedish Baltic Sea cod fishery (Collaboration between the scientific community and the fishing sector to minimize discards in the Baltic cod fisheries. European Commission MARE/2010/11 – Lot1)

Författare: Hans Nilsson  Joakim Hjelm  Massimiliano Cardinale  Staffan Waldo 

Utkast av fisk innebär att fångad fisk kastas tillbaka i havet, ofta med resultatet att en stor andel dör i processen. I denna rapport analyserar vi hur utkasten av torsk i Östersjön påverkas av selektiva fiskeredskap, minsta tillåtna landningsstorlek (MLS), utkastförbud, och storleksfördelningen inom beståndet. Studien kombinerar biologisk forskning om selektivitet och beståndsdynamik med ekonomiska modeller för kostnader och intäkter i olika scenarier. Resultaten är följande:

  • Om ett utkastförbud skulle införas idag, med nuvarande storleksfördelning på torsken och med den nuvarande lagstiftningen (MLS 38cm, trålar av typ Bacoma 120/105 eller T90/120), skulle det på kort sikt resultera i ett försämrat ekonomiskt resultat med ca 20 %.
  • Minskad minsta landningsstorlek från 38 till 35 cm är ett sätt att minska de negativa ekonomiska effekterna av ett förbud mot utkast.
  • Den viktigaste enskilda faktorn som påverkar näringens ekonomiska resultat är storleksfördelningen av fisk inom torskbeståndet, men detta påverkas endast indirekt av förvaltningen.
  • Det ekonomiska resultatet är i de flesta fall lägre vid användning av selektiva redskap jämfört med dagens trålar, men skillnaderna tenderar att bli mindre om ett utkastförbud införs.
  • Om det finns mer stor torsk i beståndet kommer de kortsiktiga negativa konsekvenserna av att införa ökad selektivitet att bli mindre.
  • Om ökad selektivitet införs i torskfisket kommer fångsterna initialt att minska, men redan efter ett år är de tillbaka på dagens nivå.

Författare:

Hans Nilsson

Joakim Hjelm

Massimiliano Cardinale


Staffan Waldo