AgriFood Other

Underlag till En livsmedelsstrategi för tillväxt i hela livsmedelskedjan

In Swedish only.

Regeringen arbetar med att ta fram en livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till konsument. Regeringen vill ta vara på landsbygdens möjligheter och förena en hållbar utveckling med ekonomisk tillväxt som ger förutsättningar för fler jobb och framtidstro i hela landet.

AgriFood har fått i uppdrag att bistå Näringsdepartementet i arbetet med strategin. De frågor som AgriFood belyser är:

  • hur ekonomisk tillväxt, globalisering och urbanisering påverkar efterfrågan på livsmedel och konsumenternas relation till livsmedel,
  • hur konsumtionsmönster för livsmedel ser ut och hur det har förändrats över tid,
  • hur konsumenterna tar till sig information om livsmedel och vilken information som efterfrågas.

Uppdraget redovisas i två PM:

Globala konsumtionstrender för livsmedel

och

Vad vill konsumenterna ha för information om livsmedel?