Publicerade artiklar

Willingness to pay and QALYs: What can we learn about valuing foodborne risk? (publicerad i Journal of Agricultural Economics, i tryck)


Författare: Henrik Andersson  James Hammitt  Kristian Sundström 


Denna artikel undersöker värdet av att minska livsmedelsburna risker. Tidigare forskning kring värdering av hälsorisker har dominerats av studier av dödlighetsrisk. Men i de flesta fall leder inte livsmedelsburna sjukdomar till dödsfall, och därför fokuserar denna artikel på individers preferenser för att minska risken för att bli sjuka. Vi uppskattar ett värde på ett statistiskt sjukdomsfall som överensstämmer med tidigare resultat inom litteraturen. Vi undersöker också hur betalningsvilja (WTP) varierar med den förväntade förändringen av kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) och uppskattar WTP per QALY. Vi finner att betalningsviljan ökar mindre än proportionellt med en förändring i QALY. Men våra resultat tyder också på att respondenterna kan ha funnit det svårt att utvärdera sammansatta risker för både sjuklighet och dödlighet.


Liknande publikationer


2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?
2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?

Författare:

Henrik Andersson

James Hammitt


Kristian Sundström