Publicerade artiklar

Willingness to pay and QALYs: What can we learn about valuing foodborne risk? (publicerad i Journal of Agricultural Economics, i tryck)


Författare: Henrik Andersson  James Hammitt  Kristian Sundström 


Denna artikel undersöker värdet av att minska livsmedelsburna risker. Tidigare forskning kring värdering av hälsorisker har dominerats av studier av dödlighetsrisk. Men i de flesta fall leder inte livsmedelsburna sjukdomar till dödsfall, och därför fokuserar denna artikel på individers preferenser för att minska risken för att bli sjuka. Vi uppskattar ett värde på ett statistiskt sjukdomsfall som överensstämmer med tidigare resultat inom litteraturen. Vi undersöker också hur betalningsvilja (WTP) varierar med den förväntade förändringen av kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) och uppskattar WTP per QALY. Vi finner att betalningsviljan ökar mindre än proportionellt med en förändring i QALY. Men våra resultat tyder också på att respondenterna kan ha funnit det svårt att utvärdera sammansatta risker för både sjuklighet och dödlighet.


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Henrik Andersson

James Hammitt

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström